Bilans likwidacyjny

Bilans likwidacyjny jest elementem koniecznym, który musi być spełniony, aby postawić spółkę w stan likwidacji. Dokument musi zostać sporządzony zaraz po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń do Sądu Rejestrowego. Bilans otwierający likwidację zawsze jest sporządzany na dzień postawienia spółki w stan likwidacji.

Art. 281. § 1. mówi „ Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.” Natomiast § 3 tego samego artykułu informuje, że  „ Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.”

Bilans likwidacyjny będzie wykazywał więc takie same informacje jak sprawozdanie finansowe, które jest sporządzone na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji spółki tzw. postawienie spółki w stan likwidacji.

Co należy wykazać w bilansie ?

– aktywa w wartości ustalonej według art. 29 ustawy o rachunkowości;

– kapitały własne w wielkościach ujętych w bilansie zamknięcia, tj. po uwzględnieniu różnic powstałych z wyceny.

Bilans dotyczący likwidacji koniecznie musi zostać zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników. Bilans likwidacyjny powinien być sporządzony przez profesjonalistów, ponieważ znajdują się w nim informacje zawarte w księgach rachunkowych.

Po zakończeniu samej likwidacji konieczne jest również sporządzenie bilansu podsumowującego działania likwidatorów. W przypadku gdy likwidacja zostaje wydłużona i trwa dłużej niż rok, bilans powinien być ponadto sporządzony na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami).