Odwołanie likwidatora w spółce z o.o.

W myśl artykułu art. 276 par. 1 -2 Kodeksu Spółek Handlowych wspólnicy spółki posiadają możliwość odwołania dotychczasowych likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy zakładają również możliwość odwołania jednego likwidatora pełniącego swoją funkcję w przypadku, gdy np. źle wywiązuje się ze swoich zadań.

Powyższe decyzje muszą zapadać większością głosów, chyba że ustawa lub umowa spółki przewidują surowsze warunki jej powzięcia – art. 245 w zw. z art. 247 § 2 KSH.

Wartym do zapamiętania jest art. 276 § 2 zd. 2, który stanowi o tym, że likwidatorów ustanowionych przez sąd rejestrowy może tylko sąd odwołać – wspólnicy nie posiadają zakresu kompetencji w tej sprawie.

Decyzję o odwołaniu likwidatora muszą zgłosić dotychczasowi likwidatorzy do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminie 7 dni od powzięcia uchwały w tym zakresie.

Kiedy sąd rejestrowych może odwołać likwidatora spółki ?

W przypadku złożenia wniosku przez wspólnika spółki mającego ku temu ważne powody lub osobę trzecią mającą interes prawny w odwołaniu likwidatora sąd rejestrowy może zdecydować o odwołaniu likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W doktrynie prawa brakuje niestety jednoznacznego określenia co należy rozumieć zarówno przez interes prawny w odwołaniu likwidatora, jak również ważny ku temu powód.

W oparciu o art. 276 § 4 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy może odwołać wszystkich lub tylko niektórych z dotychczasowych likwidatorów, ale także ustanowić nowych. Nadto, sąd z ważnych powodów ma kompetencje także do ustanowienia nowych likwidatorów bez odwoływania dotychczasowych.

Osobami mającymi interes prawny w odwołaniu likwidatora są w pierwszej kolejności wspólnicy danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale w grę wchodzić mogą także ich spadkobiercy, członkowie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, wierzyciele osobiści wspólnika, którzy uzyskali zajęcie jego udziału, syndyk masy upadłości wspólnika, użytkownicy udziałów.

Ważne powody mogą być zarówno niezawinione, jak również zawinione przez likwidatora. Przykładem zawinionych będzie faktyczne zaniedbywanie swoich obowiązków przez likwidatora, a także wykonywanie ich z naruszeniem prawa albo interesów wspólników lub spółki.  Z kolei przyczyną niezawinioną przez likwidatora będzie jego długotrwała choroba, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonywanie przez niego obowiązków związanych z pełnioną funkcją.

Warto dodać, że jeżeli ustanowiony w dowolny sposób likwidator zostanie następnie odwołany przez sąd i w jego miejsce sąd powoła inną osobę, to tak wybranego likwidatora będzie mógł odwołać tylko sąd. Wykluczone będzie zatem odwołanie go przez wspólników

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych(U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.);
  • 276 § 4 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)