Odpowiedzialność likwidatora za zobowiązania likwidowanej spółki

Jedną z najważniejszych czynności w likwidacji spółki jest podjęcia uchwały o powołaniu likwidatorów, którzy będą tej likwidacji dokonywać. Wtedy to zarząd traci swoją  rolę. Odpowiedzialność likwidatorów jest jednak bardzo zbliżona do tej, którą posiadał zarząd. Oprócz szeregu uprawnień, każdy z likwidatorów ma także szereg ustawowych obowiązków.

Każdy z likwidatorów za niewywiązywanie się z obowiązków, może być pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej. Kodeks Spółek Handlowych w art. 280, mówi o tym, że odpowiedzialność likwidatora w spółce jest taka sama jak w przypadku zarządu. Na tej postawie Sąd Najwyższy orzekł w uchwale z dnia 28 stycznia 2010 roku (sygn. akt III CZP 91/09), że do likwidatorów spółki z o.o. zastosowanie znajdują przepisy regulujące odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 ksh). Oznacza to, że ich odpowiedzialność cechuje się solidarnością. Ponadto odpowiadają za zobowiązania w stopniu nieograniczonym i osobistym.

W przypadku nieuregulowania zobowiązań podczas likwidacji wierzyciel ma prawo żądać od likwidatora uregulowania zaległości. Wierzyciel ma prawo także do egzekwowania odsetek i kosztów procesu, a w tym kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania egzekucyjnego.

Inną odpowiedzialność mają likwidatorzy wyznaczeni przez Sąd. Co do zasady ich nie dotyczy przepis art. 280 KSH.