Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pytania i odpowiedziach

  1. Ilu likwidatorów musi posiadać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość powołania zarządu jednoosobowego. Jak zapewne wiesz,  przepisy dotyczące zarządu w sp. z o.o. stosuje się również do likwidatorów, wobec czego nie ma żadnych przeszkód żeby  funkcję likwidatora pełniła jedna osoba.

  1. Co to jest strata kwalifikowana ?

Strata kwalifikowana szczegółowo opisana jest  w art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych i dotyczy straty, która przekracza sumę, kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego spółki.  Koniecznej jest w takim przypadku najczęściej Nadzwyczajne zwołanie Zgromadzenia Wspólników, na którym powinna zostać uchwalona jednogłośna decyzja, co do dalszej działalności spółki. Warto w tym przypadku pamiętać, że jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada najmniejszy wymagany  kapitał zakładowy w kwocie wynoszącej 5.000 zł ( pięć tysięcy złotych) i nie posiada jednocześnie kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych to nawet mała strata, przekraczająca kwotę 2.500 zł ( dwa tysiące pięćset złotych), czyli połowę kapitału zakładowego, skutkować będzie koniecznością podjęcia wyżej opisanych działań.

  1. Jakie są kategorie wierzytelności podlegające zaspokojeniu lub zabezpieczeniu w trakcie likwidacji spółki z o.o. ?

– wierzytelności bezsporne i wymagalne;

–  wierzytelności bezsporne, ale jeszcze niewymagalne;

– wierzytelności sporne i wymagalne

–  wierzytelności sporne i niewymagalne.

  1. Co to jest wierzytelność sporna ?

Wierzytelność sporna występuje wówczas gdy zachodzą wątpliwości co do tego czy jest ona wniesiona z odpowiednim uzasadnieniem lub w przypadku wątpliwości co do jej wysokości.

  1. Czy likwidator otrzymuje wynagrodzenie z racji pełnienia swojej funkcji ?

Na powyższe pytanie szczegółowo odpowiada art. 276 par 5 Kodeksu Spółek Handlowych, który określa, że : „Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia”. Mając na uwadze powyższe warto zaznaczyć, że w przypadku wspomnianego rodzaju likwidatorów ich uposażenie jest wymagane i ustalane właśnie przez Sąd. Likwidatorzy powołani w innym trybie również powinni otrzymywać z racji sprawowanej funkcji odpowiednie wynagrodzenie, którego wysokość musi zostać wskazane w odpowiedniej uchwale Zgromadzenia Wspólników.

Podstawa prawna: