Otwarcie likwidacji i ogłoszenie o rozwiązaniu sp. z o.o.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym oraz wymagającym złożenia kompletu dokumentów do odpowiednich organów. Samo otwarcie likwidacji i ustanowienie likwidatorów muszą  zostać zgłoszone do odpowiedniego Sądu Rejestrowego oraz zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego musi zostać złożone przez zgromadzenie wspólników w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały wspólników na temat likwidacji spółki. Jeżeli na likwidatorów powołano członków zarządu spółki nie jest konieczne odwołanie ich z tej funkcji. Jeśli jednak na likwidatorów zostały wyznaczone osoby trzecie ( przez Sąd lub samych wspólników), konieczne jest odwołanie członków obecnego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do zgłoszenia o likwidacji konieczne jest dołączenie dokumentów takich jak:

  • Zgoda likwidatorów na pełnienie ich  funkcji – ten dokument nie jest konieczny jeśli wniosek zostaje złożony przez likwidatorów;
  • Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w postaci aktu notarialnego lub w formie elektronicznej, jeśli likwidacja dokonywania jest za pomocą systemu teleinformatycznego ( w ściśle określonych przypadkach);
  • Zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji w terminie 15 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki.

Ile czasu na rozpatrzenie ma Sąd Rejestrowy ?

Sąd zazwyczaj rozpatruję sprawę likwidacji spółki w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie o likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest bardzo ważne ponieważ to w nim wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami).