Powołanie likwidatora w spółce komandytowej w likwidacji

Wraz z podjęciem decyzji o likwidacji danego podmiotu wspólnicy spółki komandytowej muszę wybrać skład w który będzie wchodził likwidator spółki, czyli osoba odpowiedzialna za sukcesywne dokończenie wszystkich spraw związanych z działalnością spółki.

Kto może zostać likwidatorem w spółce komandytowej ?

Liczba osób pełniących funkcję likwidatorów w spółce może być dowolna. Zależny jest od tego sposób reprezentacji spółki podczas procesu likwidacyjnego. W przypadku powołania kilku likwidatorów, uprawnieni do reprezentacji są wszyscy likwidatorzy łącznie, chyba że wspólnicy lub ewentualnie właściwy siedzibą spółki sąd rejestrowy, który powołał danych likwidatorów zdecydował w inny sposób.

W jaki sposób powołać likwidatora w spółce komandytowej ?

Likwidator zostaje powołany przez wspólników w drodze uchwały, która jest podejmowana większością głosów. Likwidatorzy powinni stosować się do uchwał wspólników. W sytuacji gdy likwidatorów wyznaczył sąd, mają oni obowiązek stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników.

Czy likwidator jest wynagradzany  za pełnienie swojej funkcji ?

Likwidatorów i wspólników spółki łączy stosunek cywilnoprawny. W przypadku gdy likwidatorzy nie są wspólnikami ich wynagrodzenie za wykonywane przez nich czynności w ramach postępowania likwidacyjnego szczegółowo opisują przepisy Kodeksu Cywilnego a dokładniej przepisy  dotyczące zlecenia – art 735 k.c. : „ Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”.

W trakcie przeprowadzania procesu likwidacyjnego dla spółki komandytowej często możemy napotkać na wątpliwości dotyczące tego czy funkcje likwidatora spółki komandytowej mogą pełnić komandytariusze. Według art. 117 i 118 k.s.h. to komplementariusze reprezentują spółkę, a komandytariusze mogą ją jedynie reprezentować jako pełnomocnicy.

Podstawa prawna: