Likwidacja spółki komandytowej

Przepisy dotyczące likwidacji spółki komandytowej są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych, a dokładnie w art. 58 k.s.h. Warto także wspomnieć, że na mocy art. 103. k.s.h. przepis dotyczący likwidacji spółki jawnej stosuje się także w stosunku do spółki komandytowej. Można więc stwierdzić, że postępowania są ze sobą tożsame, jednak istnieją pewne wyjątki.

Norma prawna zawarta w art. 67 k.s.h podaje nam dwa ograniczenia, w przypadku których postępowanie likwidacyjne w przypadku spółki komandytowej jest różne od postępowania likwidacyjnego spółki jawnej.

Przypadki ograniczenia art. 103 k.sh.:

 • Rozwiązanie spółki następuje w związku z ogłoszeniem jej upadłości – w tym przypadku przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe.
 • Wypowiedzenie umowy przez upadłość jednego ze wspólników – w tym przypadku do zakończenia działalności spółki niezbędna jest zgoda wierzyciela wspólnika.
 • Wypowiedzenie umowy przez upadłość wierzyciela wspólnika – w tym przypadku do zakończenia działalności spółki niezbędna jest zgoda syndyka.

Co powoduje rozwiązanie spółki komandytowej ?

 1. Przyczyny zawarte w umowie spółki, które po ich zaistnieniu powodują konieczność rozwiązania spółki;
 2. Jednomyślna uchwała wspólników mająca na celu rozwiązanie spółki;
 3. Ogłoszenie upadłości spółki;
 4. Śmierć jednego ze wspólników lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. Wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników lub jego wierzyciela;
 6. Orzeczenie Sądu, które już uległo uprawomocnieniu.

Kto jest likwidatorem spółki komandytowej ?

Likwidatorami spółki komandytowej mogą być wszyscy wspólnicy spółki lub na mocy uchwały mogą to być to osoby wyznaczone spoza grona wspólników spółki. Najważniejszym zadaniem likwidatorów spółki komandytowej jest uporanie się z zamknięciem wszelkich spraw spółki, które jeszcze są w toku. Likwidatorzy muszą dokonać ściągnięcia wierzytelności należnych dla spółki, uregulować wszelkie zobowiązania oraz upłynnić pozostały majątek spółki.

Jeżeli powołano kilku likwidatorów spółki – sytuacja jest podobna do tej zaistniałej w spółce jawnej – wszyscy likwidatorzy muszą działać łącznie, w celu podjęcia decyzji. W sytuacji gdy do kontynuowania spraw spółki, konieczne jest podjęcie uchwały – jest ona podejmowana demokratycznie większością głosów wspólników, chyba że inne są ustalenia sądu lub samych wspólników.

Zakończenie całego procesu likwidacji spółki komandytowej należy zgłosić do właściwego Sądu wraz z wnioskiem o wykreślenie podmiotu z rejestru.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398, ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.);
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 maja 2014 r.w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 649)