Sprawozdanie likwidacyjne

Na czym polega sprawozdanie likwidacyjne ?

Jednym z obowiązków powołanych w spółce likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie sprawozdania finansowego, według  przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 288 § 1 k.s.h. sprawozdanie likwidacyjne jest sporządzane na dzień, który poprzedza podział majątku pomiędzy wszystkimi wspólnikami, który pozostał po uregulowaniu zobowiązań na rzecz wierzycieli ( ostatni dzień terminu wskazanego w art. 286 § 1 k.s.h. )

W przypadku braku spłaty zadłużeń względem wierzycieli  sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone na dzień dokonania spłaty ostatniego wierzyciela.

Wartym dodania jest postępowanie likwidatorów w przypadku, kiedy spółka nie posiadała żadnych długów  – wówczas likwidatorzy zobowiązani są do postępowania jakie nakłada na nich art. 286 § 1 k.s.h., czyli odczekania do ostatniego dnia 6- miesięcznego terminu od ogłoszenia o otwarciu likwidacji.

Przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego daje możliwość wszystkim wspólnikom do rozeznania faktycznej finansowej „kondycji” spółki  i chwili refleksji na temat wcześniej prowadzonej działalności spółki.

Niestety samo sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego nie jest ostatnim obowiązkiem jaki spoczywa na likwidatorach spółki.

Sprawozdanie finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Przepisy nakładają na likwidatorów konieczność sporządzenia dodatkowego dokumentu rachunkowego tj. sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym bliżej stanowi ustawa o rachunkowości. Zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości, brak sporządzenia sprawozdania finansowego grozi nałożeniem sankcji grzywny lub karę pozbawienia wolności, a nawet – obie łącznie.

Wspominane dokumenty finansowe spółki bezwzględnie podlegają zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie wspólników, czyli to likwidator dokonuje zawiadomienia o zgromadzeniu.

Po sukcesywnym zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego , likwidatorzy ogłaszają oraz składają je sądowi rejestrowemu, odpowiedniemu zgodnie z siedzibą spółki. Po dokonaniu tych czynności uprawnieni są do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami).