Powołanie likwidatora w spółce cywilnej

Powołanie likwidatora w spółce cywilnej wiąże się z podjęciem decyzji o jej zniesieniu. Główną przyczyną likwidacji spółki cywilnej jest śmierć jednego ze wspólników, obwieszczenie jego upadłości, bądź wypowiedzenie umowy.

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje z różnych pobudek. W związku z decyzją o jej usunięciu, stosunek łączący wszystkich wspólników przestaje istnieć, a spółka zostaje postawiona w stan likwidacji. Przyczyna rozwiązania spółki cywilnej może zostać zawarta już w samej umowie, co najczęściej będzie stanowić osiągnięcie określonego celu. Również sami wspólnicy mogą doprowadzić do rozwiązania umowy – podejmując w tym celu stosowną uchwałę, bądź doprowadzając do wydania przez sąd orzeczenia na skutek żądania zniesienia spółki przez jednego ze współudziałowców.

Przedstawienie powództwa o rozwiązanie spółki przez sąd powinno być poparte istotnymi powodami odnoszącymi się do stosunku spółki. Następnie, zgodnie z art. 874 par. 2 Kodeksu cywilnego, spółka ulega zniesieniu z chwilą ogłoszenia upadłości wspólnika. Spółka postawiona w stan likwidacji funkcjonuje aż do momentu sfinalizowania procedury likwidacyjnej. Likwidator zostaje ustanowiony przez sąd, bądź wspólną decyzją wszystkich współudziałowców spółki.

Obligatoryjnym obowiązkiem powołanego likwidatora jest poprawne zakończenie przedsięwzięć spółki, a także spłata długów pożyczkodawcom. Jeżeli po zwrocie należności wierzycielom zostanie majątek w spółce, wtenczas zwraca się go współudziałowcom na zasadach określonych w art. 871 k.c. Nadwyżka dzielona jest między wspólników zależnie od tego, w jakim stopniu brali oni udział w zyskach spółki.