Powołanie likwidatora w spółce jawnej w likwidacji

Na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w sytuacji gdy występują przyczyny rozwiązania spółki jawnej wspólnicy mogą skorzystać z możliwości przeprowadzenia jej likwidacji lub ustalić inny rodzaj zakończenia działalności spółki.

W okresie likwidacji do spółki jawnej należy stosować przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki jawnej, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej lub z wcześniej określonego celu likwidacji wynika co innego, co przybliża art. 68 Kodeksu Spółek Handlowych.

Kto może być likwidatorem spółki jawnej?

Likwidatorami spółki jawnej mogą zostać za uprzednią zgodą wszyscy wspólnicy, jak również tylko niektórzy z nich, a także osoby trzecie będące spoza grona wspólników powołane na mocy jednomyślnej uchwały wspólników, chyba  że umowa spółki stanowi inaczej, o czym stanowi art. 70 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z art. 71 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych sąd rejestrowy może, jednakże jedynie z ważnych powodów, na wniosek wspólnika spółki lub osoby trzecie mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wskazanych wspólników, jak również inne osoby. Jeśli w umowie spółki występują postanowienia wyłączające tą możliwość wówczas są one nieważne.

Wartym podkreślenia jest sytuacja, w której w przypadku upadłości wspólnika spółki jawnej na jego miejsce wchodzi syndyk. W okresie likwidacji spółki jawnej zakaz konkurencji obowiązuje tylko wcześniej powołanych likwidatorów.

Zgodnie z art. 72 Kodeksu Spółek Handlowych likwidator może być odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników.

Sąd rejestrowy może odwołać likwidatora na skutek wniosku wspólnika spółki jawnej lub osoby mającej interes prawny. Podstawą odwołania likwidatora mogą być jedynie ważne powody. Wartym dodania jest art. 73 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi o tym, że  przypadku likwidatora, który został ustanowiony przez sąd –  tylko sąd może go odwołać – przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Podstawa prawna: