Otwarcie likwidacji i ogłoszenie o rozwiązaniu spółki komandytowej

Kiedy następuje otwarcie likwidacji spółki komandytowej ?

Otwarcie likwidacji spółki komandytowej następuje po skutecznym podjęciu przez wszystkich wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki i przeprowadzeniu całego procesu likwidacyjnego.

Każda spółka osobowa, która podejmuje otwarcie likwidacji zobowiązana jest do złożenia przez jej likwidatorów, którzy zostają wcześniej powołani, zgłoszenia do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę.

Wnioski sądowe muszą zostać złożone do sądu rejestrowego nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki.

Podstawowe formularze sądowe

przy zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji spółki komandytowej warto zwrócić uwagę na podstawowe formularze :

  • Formularz KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
  • Formularz KRS-ZR – likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Formularz KRS-ZK – zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Formularz KRS-ZL – ( jeśli w spółce był ustanowiony prokurent ) – zmiana prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Do zgłoszenia składanego do sądu rejestrowego oprócz podstawowych opisanych wyżej formularzy należy dołączyć :

  • bilans otwarcia likwidacji
  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki
  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji

Złożenie aktualizacji do Urzędu Skarbowego

Likwidatorzy spółki komandytowej zobowiązani są do powiadomienia odpowiedniego urzędu skarbowego tak samo właściwego siedzibą jak sąd rejestrowy o zmianie danych firmy na formularzu NIP-8 – chodzi tu dokładniej o powiadomienie o dodaniu do nazwy – pojęcia – w likwidacji. Zgłoszenie spółka musi złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

Wniosek określający treść ogłoszenia o likwidacji spółki komandytowej, widniejący w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  likwidatorzy składają na formularzu MSiG-M1.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami).