Otwarcie likwidacji i ogłoszenie o rozwiązaniu spółki jawnej

Na czym polega otwarcie likwidacji spółki jawnej ?

Otwarcie likwidacji spółki jawnej związane jest powołaniem likwidatorów spółki, określeniem sposobu reprezentacji podmiotu oraz zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Wnioski sądowe składane są do sądu rejestrowego odpowiedniego ze względu siedziby spółki przez wszystkich wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki.

Podstawowe formularze sądowe

przy zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji spółki warto zwrócić uwagę na podstawowe formularze:

  • Formularz KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
  • Formularz KRS-ZR – likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Formularz KRS-ZK – zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Formularz KRS-ZL – ( jeśli w spółce był ustanowiony prokurent ) – zmiana prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Do zgłoszenia składanego do sądu rejestrowego oprócz podstawowych opisanych wyżej formularzy należy dołączyć :

  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki
  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji
  • bilans otwarcia likwidacji

Powiadomienie Urzędu Skarbowego

Spółka jawna zobowiązana jest do powiadomienia odpowiedniego urzędu skarbowego tak samo właściwego siedzibą jak sąd rejestrowy o zmianie danych firmy na formularzu NIP-8 – chodzi tu dokładniej o powiadomienie o dodaniu do nazwy – pojęcia – w likwidacji. Zgłoszenie spółka musi złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

Wniosek określający treść ogłoszenia o likwidacji spółki, widniejący w Monitorze Sądowym i Gospodarczym spółka musi złożyć na formularzu MSiG-M1.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami).
  • Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, red. Z. Jara, Warszawa, 2014)